HSK Disiplin Amirleri ve Disiplin Şuraları Yönetmeliği Yayımlandı

Cindy

Aktif Üye
HSK Disiplin Amirleri ve Disiplin Şuraları Yönetmeliği Yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Şurasından:

HAKİMLER VE SAVCILAR KONSEYİ DİSİPLİN AMİRLERİ

VE DİSİPLİN KONSEYLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1-
(1) Bu Yönetmeliğin gayesi; Şurada nazaranv yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri ile Disiplin Şurası ve Yüksek Disiplin Heyetinin oluşturulma asıllarını belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihindeki ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Konseyde bakılırsav yapan memurlar hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 2-
(1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanunun 124 üncü hususu ile 29/4/2021 tarihindeki ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı sonucuyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 2 nci hususuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3-
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Lider: Yargıçlar ve Savcılar Konseyi Liderini,

b) Disiplin amiri: EK-1 sayılı cetvelde unvanları belirtilen yetkili disiplin amirlerini,

c) Disiplin şuraları: Yargıçlar ve Savcılar Şurası Disiplin Şurası ile Yüksek Disiplin Heyetini,

ç) Disiplin Şurası: Yargıçlar ve Savcılar Şurası Disiplin Şurasını,

d) Genel Sekreter: Yargıçlar ve Savcılar Şurası Genel Sekreterini,

e) Genel sekreter yardımcısı: Yargıçlar ve Savcılar Konseyi genel sekreter yardımcılarını,

f) Konsey: Yargıçlar ve Savcılar Heyetini,

g) Teftiş Şurası Lideri: Yargıçlar ve Savcılar Şurası Teftiş Şurası Liderini,

ğ) Teftiş Heyeti lider yardımcısı: Yargıçlar ve Savcılar Konseyi Teftiş Konseyi lider yardımcılarını,

h) Yüksek Disiplin Konseyi: Yargıçlar ve Savcılar Konseyi Yüksek Disiplin Konseyini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulları

Disiplin amirleri

MADDE 4-
(1) Konseyde bakılırsav yapan memurlar hakkında disiplin cezası vermeye yetkili disiplin amirleri EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2) EK-1 sayılı cetvelde gösterilen disiplin amiri unvanını taşıyan birden çok kişi olması durumunda; yapılan iş kısmına bakılırsa ilgili olan, ilgili birden çok ise kıdemli olan disiplin amirliği yetkisini kullanır.

(3) Genel Sekreter ve Teftiş Konseyi Lideri kendilerine bağlı ünitelerde vazifeli bütün memurlar hakkında disiplin amirliği yetkisini haizdir.

Disiplin heyeti ve yüksek disiplin kurulu

MADDE 5-
(1) Disiplin Heyeti; Genel Sekreterin teklifi ve Liderin onayı ile belirlenen üç genel sekreter yardımcısı, Teftiş Konseyi Liderinin teklifi ve Liderin onayı ile belirlenen iki Teftiş Şurası lider yardımcısı ile var ise memurun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur.

(2) Disiplin Heyetine Genel Sekreterin teklifi ve Liderin onayı ile belirlenen genel sekreter yardımcısı başkanlık eder.

(3) Yüksek Disiplin Şurası; Genel Sekreterin başkanlığında Teftiş Şurası Lideri, Genel Sekreterin teklifi ve Liderin onayı ile belirlenen iki genel sekreter yardımcısı, Teftiş Konseyi Liderinin teklifi ve Liderin onayı ile belirlenen bir Teftiş Konseyi lider yardımcısı ile var ise memurun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disipline ait metot ve asıllar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 6-
(1) Bu Yönetmelikte yer almayan konularda; 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 7-
(1) 14/7/2015 tarihindeki ve 29416 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yargıçlar ve Savcılar Yüksek Şurası Çalışanı Disiplin Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8-
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9-
(1) Bu Yönetmelik kararlarını Lider yürütür.

EK- BELGEYİ İNDİRMEK İÇİN

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ ÇABUCAK GÖR!

Haber Sitelerinden Alıntı Yapılmıştır.